Regulamin Programu mRaty

§ 1 Definicje

§ 2 Przystąpienie do programu

§ 3 Uczestnictwo w programie

§ 4 Składanie wniosków lub inne transakcje

§ 5 Wynagrodzenie

§ 6 Tryb reklamacyjny

§ 7 Postanowienia końcowe

 

§ 1

DEFINICJE

 

§ 2

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1.  Celem prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego, które odbywają się za pośrednictwem Materiałów promocyjnych, Serwisu z ofertą Bankowości Detalicznej mBanku S.A. i Zgłoszeń jest zwiększenie liczby Klientów, którzy skorzystają z Produktów.

 

2. Podpisując Umowę Partnerską w Programie Partnerskim mogą uczestniczyć:

 • Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • Spółki prawa handlowego;
 • Spółki cywilne.
 • Organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność odpłatną i mogą wystawić rachunek lub fakturę VAT.

 

3. W celu podpisania Umowy mRaty w Programie mogą uczestniczyć:

 • Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • Spółki prawa handlowego;
 • Spółki cywilne.

Nie mogą uczestniczyć spółki cywilne w ramach współpracy przy produkcie mRaty.

 

4.  Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego przez Partnera lub Sklep Internetowy, uzyskania akceptacji udziału Partnera w programie Partnerskim ze strony Organizatora oraz zawarciu z Organizatorem odpowiedniej Umowy.

 

5. Umowy  przygotowane do podpisu, dostępne są jedynie w Koncie Partnera

 

6. Organizator weryfikuje dane zgłoszone za pomocą Formularza rejestracyjnego i zmianę tych danych przez Partnera. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie Partnera lub Sklepu internetowego bez podania przyczyny.

 

7.  Partner oraz Sklep Internetowy otrzymuje odpowiednie informację o hasłach dostępu do swojego Konta , w ramach którego to Konta otrzymuje dostęp do odpowiednich Umów.

 

8.  Po weryfikacji danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowaniu przez Organizatora udziału

 • Partnera, Organizator dokonuje pełnej aktywacji Konta Partnera w Programie Partnerskim i udostępnia materiały promocyjne w ramach Modułu Transakcyjnego
 • Sklepu Internetowego, Organizator dokonuje częściowej aktywacji Konta Partnera w Programie Partnerskim i udostępnia materiały promocyjne w ramach Modułu Transakcyjnego wraz ze stosowną dokumentacją. Pełna aktywacja będzie możliwa po dokonaniu formalności umów oraz implementacji usługi mRaty w sklepie internetowym.

Partner/Sklep zobowiązują się dostarczyć następujące dokumenty:

 • Partner będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółką prawa handlowego, spółką cywilną lub Organizacją Pożytku Publicznego zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej, a następnie odesłać je na wskazany adres korespondencyjny wraz z kserokopią: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), odpisu z KRS (w przypadku spółek prawa handlowego), decyzji o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON - potwierdzonych stemplem firmowym i adnotacją osoby upoważnionej „Potwierdzam zgodność z oryginałem”.
 • Partner będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej, a następnie odesłać je na wskazany adres korespondencyjny. Organizator odeśle Partnerowi podpisany przez siebie egzemplarz Umowy Partnerskiej na wskazany adres korespondencyjny.

  Partner będący pełnoletnią osobą fizyczną zobowiązany jest wypełnić, podpisać i odesłać do Organizatora oświadczenie o zatrudnieniu wygenerowane w Koncie Partnera, najpóźniej w chwili przygotowania pierwszego rozliczenia. W momencie zmiany danych (zmiana warunków zatrudnienia) podanych we wcześniejszym oświadczeniu, Partner zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Organizatora.
 • Podmiot współpracujący w ramach produktu mRaty będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółką prawa handlowego lub spółką cywilną zobowiązany jest podpisać dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej, Pełnomocnictwo dla organizatora do podpisania aneksu do Umowy mRaty (wraz ze stosownymi oświadczeniami i upoważnieniami), a następnie odesłać je na wskazany adres korespondencyjny wraz z kserokopią: dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości zawierającego numer PESEL, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), odpisu z KRS (w przypadku spółek prawa handlowego), decyzji o nadaniu numeru NIP, zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON. Dodatkowo Sklep internetowy zobowiązany jest do dostarczenia kopii potwierdzenia otwarcia rachunku bankowego podanego w Koncie Partnera w lokalizacji PROFIL => EDYCJA DANYCH jako "Nr rachunku na który będą przekazywane środki z uruchomionych kredytów mRaty" jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku niż mBank. Pełny wykaz dokumentów wymaganych dla wybranej formy działalności dostępny jest po zalogowaniu w lokalizacji PROFIL >> UMOWA.

 

9.  Partner powinien odesłać do Organizatora podpisane dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej. 

 

10. W przypadku chęci sprzedaży produktu mRaty, Sklep  powinien podpisać dwa egzemplarze Umowy Partnerskiej, oraz Pełnomocnictwo dla Organizatora do podpisania Umowy mRaty wraz ze stosownymi oświadczeniami i upoważnieniami.

 

11. Powyższe formalności powinny być dostarczone do Organizatora w terminie 21 dni od daty aktywacji jego Konta.

 

12. Organizator ma prawo wykluczyć Partnera lub Sklep, który nie dostarczył podpisanej przez siebie Umowy lub Pełnomocnictwa do Organizatora w w/w terminie z udziału w Programie Partnerskim.

 

13. Podpisanie Umowy przez Partnera lub Sklep oznacza, że zna on i akceptuje zapisy Regulaminu.

 

↑  Do góry

§ 3

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

Partner zobowiązuje się:

1. zgłosić w Koncie  każdą stronę WWW, na której odbywa się komunikowanie oferty Bankowości Detalicznej mBank S.A. (wystarczy adres strony głównej). W przypadku dużej ilości adresów, należy je wpisać w pole „uwagi”.

 

2. uzyskać akceptację Organizatora Programu Partnerskiego dla przeprowadzenia przez Partnera niestandardowej/dedykowanej promocji związanej z prezentacją oferty Bankowości Detalicznej mBank S.A.. Zapytanie o akceptację powinno:

 • zostać zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w Koncie  i należy w nim zawrzeć: opis planowanej akcji promocyjnej, dokładny adres strony WWW, na którym promocja będzie  komunikowana (dokładny adres należy zgłosić w Koncie ) oraz regulamin promocji.
 • zawierać regulamin promocji, w którym powinny znaleźć się dane organizatora promocji/konkursu oraz informacja, że promocja jest przygotowana przez Partnera, a organizatorem promocji nie jest mBank SA lub jeden z jego Pionów Bankowości Detalicznej.

 

3. bez uprzedniego uzyskania zgody Organizatora nie oferować i nie przyznawać Klientowi korzyści w jakiejkolwiek formie, które miałyby pochodzić od Partnera/Sklepu internetowego lub osób trzecich, pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w szczególności w formie zapłaty lub innego rodzaju odpłatności, innego rodzaju korzyści materialnych lub osobistych, prezentów, premii, bonusów) za skorzystanie lub w związku ze skorzystaniem przez Klienta z oferty Bankowości Detalicznej mBank S.A. poprzez Serwis Partnera/Sklepu Internetowego  lub w związku z zapoznaniem się przez osobę korzystającą z Serwisu Partnera/Sklepu Internetowego z ofertą Bankowości Detalicznej mBank S.A. za pośrednictwem Serwisu. 

 

4. nie używać w adresach stron WWW oraz w adresach email Partnerów/Sklepów sformułowania „mBank S.A.”, „mBank”.

 

5. uzyskać akceptację Organizatora dla planowanych mailingów dotyczących oferty Bankowości Detalicznej mBank S.A.; treść mailingu dotyczącego oferty Bankowości Detalicznej mBanku S.A., który wysyła lub którego wysłanie zleca Partner/Sklep, powinien uzyskać akceptację Organizatora przed jego wysyłką. Zgłoszenie mailingu powinno odbyć się poprzez formularz kontaktowy w Koncie.

 

6. formułować wszelkie komunikaty dotyczące oferty Bankowości Detalicznej mBanku S.A. prezentowanej w ramach Programu Partnerskiego (w szczególności mailingi, treści na stronach www Partnera służące działaniom w ramach Programu Partnerskiego, treść korespondencji e-mail przesyłanej w ramach realizacji przez Partnera/Sklep działań w zakresie Programu Partnerskiego) w sposób nie pozostawiający wątpliwości, iż treść zawarta w tych komunikatach pochodzi od Partnera/Sklepu Internetowego.

 

7. Zachować integralność formy i treści Modułów Transakcyjnych udostępnionych Partnerowi/Sklepowi Internetowemu w Koncie, zamieszczanych w Serwisach i komunikatach pochodzących od Partnera/Sklepu Internetowego.

 

Nie przestrzeganie przez Partnera/Sklepu Internetowego któregokolwiek z postanowień pkt. 1 podpunkt 1)-7) niniejszego paragrafu skutkuje powstaniem po stronie Organizatora prawa do rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Jeżeli Partner nie podpisał lub nie dostarczył do Organizatora podpisanej Umowy, Organizator w razie stwierdzenia naruszenia przez Partnera postanowień pkt. 1 pkt. 1)-7) ma prawo wykluczyć Partnera/Sklep z udziału w Programie partnerskim.

 

↑  Do góry

§ 4

SKŁADANIE WNIOSKÓW LUB INNE TRANSAKCJE

1.  Wybranie przez Klienta odnośnika prowadzącego do Serwisu Transakcyjnego z serwisu  Partnera/Sklepu , oraz zgłoszenie chęci skorzystania z Produktu za pomocą Zgłoszenia, o ile zostanie zakończone skutecznym skorzystaniem przez Klienta z Produktu zgodnie z warunkami zawartymi w Tabeli Prowizji, powiększa wypracowane przez Partnera/Sklep wynagrodzenie. Moduły Transakcyjne, w tym odnośniki w formie banerów reklamowych, wtyczek i linków zostaną udostępnione Podmiotom przez Organizatora w ramach Konta. Przy naliczaniu wynagrodzenia będą brane pod uwagę tylko wejścia do Serwisu Transakcyjnego i Zgłoszenia, które zostały dokonane wyłącznie przy wykorzystaniu tych Modułów Transakcyjnych, które zostały pobrane z Konta Partnera, a do skutecznego skorzystania przez Klienta z Produktu doszło zgodnie z zasadami zawartymi w Tabeli Prowizji. O uwzględnieniu wejść do Serwisu Transakcyjnego decydują w pierwszej kolejności odpowiednie zapisy z bazy danych Organizatora

 

2. Wynagrodzenie nie przysługuje  jeżeli Klient pozyskany za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego, wcześniej złożył wniosek o skorzystanie z Produktu bezpośrednio w Serwisie www.mBank.pl lub w innym kanale pośrednictwa finansowego Bankowości Detalicznej mBanku S.A lub Klient wybrał wcześniej odnośnik lub został zgłoszony przez innego Partnera i ma to swoje odzwierciedlenie w kodach danych Organizatora.

 

3. Kredyt mRaty zostanie uruchomiony na konto bankowe Sklepu, które zostanie przez Sklep podane w Koncie mBank.net.pl.

 

↑  Do góry

§ 5

WYNAGRODZENIE

1.  Partnerowi/Sklepowi przysługuje z tytułu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego wynagrodzenie określone zgodnie z Tabelą Prowizji. 

 

2.  Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji. 

 

3.  Dopuszcza się możliwość negocjowania przez Strony stawek prowizyjnych, wówczas wynagrodzenie Partnera/Sklepu wypłacane jest na podstawie wynegocjowanej wersji Tabeli Prowizji. 

 

4.  Wysokość należnego wynagrodzenia Partner/Sklep może weryfikować za pośrednictwem Konta

 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynagrodzenia w trybie zmian stawek publikowanych w Tabeli Prowizji dostępnych dla Podmiotów współpracujących  w Serwisie Informacyjnym mBank.net.pl lub w Koncie.

 

6.  Wszystkie zgromadzone środki finansowe sumowane są na Koncie  do ostatniego dnia każdego miesiąca i rozliczane do 20 dnia roboczego następnego miesiąca, gdy Partner/Sklep zgromadzi na koncie co najmniej 50 zł brutto. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostaje ona przeniesiona na następny miesiąc rozliczeniowy. Partner/Sklep ma możliwość zdefiniowana rozliczenia przy wyższej kwocie niż 50 zł, co Partner/Sklep definiuję samodzielnie w Koncie.  Rozliczenie jest zbiorem wszystkich zdobytych prowizji transakcji potwierdzonych w danym okresie rozliczeniowym i prezentowane jest Partnerowi w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta . Rozliczenie jest jedyną podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

 

7.  Wypłaty wynagrodzenia dla podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, Organizacja Pożytku Publicznego) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokonywane są na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT doręczonych Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner/Sklep i który został wskazany podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego. Termin płatności faktury wynosi 14 dni. 

 

8. Jeżeli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), stosunek łączący Partnera z Organizatorem, zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest traktowany jak umowa cywilno-prawna, podobnie jak umowa zlecenia. 

 

9.   Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna z kwoty wypłacanego wynagrodzenia będzie potrącana zaliczka na podatek dochodowy oraz składka ZUS. Składka ZUS będzie naliczana na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu Partnera, przesłanego do Organizatora. Termin wypłaty wynagrodzenia dla osoby fizycznej nie przekroczy 20 dni roboczych od daty rozliczenia. 

 

10.  Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami/Sklepami będą prowadzone z dokładnością do jednego grosza. Wartość w groszach będzie zaokrąglana, jeśli będzie mniejsza niż pięć, Organizator dokona zaokrąglenia w dół, jeśli wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę.

 

11.  Wypłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany przez Partnera/Sklep podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub formularza w Koncie . Zmiana rachunku bankowego wymaga stosownego oświadczenia do Umowy Partnerskiej. Podpisane Oświadczenie należy wysłać na adres Organizatora. Treść Oświadczenia jest dostępna na życzenie Partnera/Sklepu u Organizatora. 

 

12.  Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 13 niniejszego paragrafu, w przypadku rezygnacji przez Partnera/Sklepu z udziału w Programie Partnerskim lub rozwiązania przez Organizatora Umowy  lub wykluczenia przez Organizatora z udziału w Programie Partnerskim, Partnerowi/Sklepowi zostaną wypłacone prowizje wypracowane do chwili rezygnacji, rozwiązania umowy lub wykluczenia z Programu Partnerskiego, w kwocie należnej, niezależnie od ograniczeń dotyczących najniższej wysokości kwoty prowizji podlegającej wypłacie określonej w pkt. 6 niniejszego paragrafu. 

 

13.  Wypłata Prowizji może nastąpić wyłącznie na rzecz Partnera/Sklepu, który podpisał i dostarczył do Organizatora odpowiednią podpisaną Umowę.

 

§ 6

TRYB REKLAMACYJNY

1.  Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania w ramach Programu Partnerskiego można zgłaszać Organizatorowi wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego w ramach Konta. 

 

2.  Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania. Stanowisko Organizatora będzie ostateczne w ramach realizacji wewnętrznego postępowania reklamacyjnego obowiązującego u Organizatora.

 

↑  Do góry

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Dane osobowe Partnerów osób fizycznych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, PESEL, NIP, nazwa banku, nr rachunku bankowego, ID Partnera, URL, nr telefonu będą przekazywane do Pionów Bankowości Detalicznej mBanku S.A z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź, w celu:

uczestniczenia w Programie Partnerskim mBanku, w celu utrwalenia i spotęgowania renomy wizerunku Bankowości Detalicznej mBanku S.A oraz podwyższenia stopnia dostępności usług Bankowości Detalicznej mBanku S.A na rynku usług finansowych poprzez umieszczanie na swoich stronach internetowych materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych przez Bankowość Detaliczną mBanku S.A 

otrzymywania materiałów marketingowych oraz informacji o promocjach usług oferowanych przez Bankowość Detaliczną mBanku S.A, w tym również drogą kanałów elektronicznych i telefonicznie

weryfikacji danych wymaganej w procesie opisanym w §4 pkt. 2 Regulaminu

realizacji procedury reklamacyjnej opisanej w § 6 Regulaminu

 

2. Dane partnerów, którzy nie odesłali podpisanej Umowy będą przechowywane w bazie partnerów Programu Partnerskiego mBanku w celu, o jakim mowa w pkt. 1, nie dłużej jednak niż 5 lat. 

 

3. W ramach Programu Partnerskiego mogą być organizowane konkursy, których zasady organizowania i przeprowadzania zostaną dokładnie określone w odrębnych regulaminach konkursów.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin po zmianach będzie ogłaszany na Stronach Informacyjnych, a Partnerzy/Sklepy zostaną o tym fakcie poinformowani wiadomością e-mail. 

 

5. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Tabeli Prowizji Organizator będzie powiadamiał Partnerów/Sklepy drogą elektroniczną, na wskazany przez Partnerów w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail, załączając do wiadomości e-mail, uwzględniające zmiany, brzmienie zmienianego: Regulaminu lub Tabeli Prowizji. 

 

6. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu lub Tabeli Prowizji, Partner/Sklep ma prawo do rozwiązania Umowy  w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nowego Regulaminu lub Tabeli Prowizji. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, oznaczające rezygnację z udziału w Programie Partnerskim powinno być złożone Organizatorowi najpóźniej w 14 dniu od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu lub Tabeli Prowizji

 

7  Partner/Sklep wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail od Organizatora oraz od mBanku S.A..

 

8. Partner/Sklep jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych (adres, adres e-mail, telefon kontaktowy), osobowych, nazw firmy i związanych z tym numerów NIP, REGON w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia drogą pocztową. Oświadczenie o zmianach powinno być potwierdzone podpisem takim, jaki został złożony pod umową o uczestnictwie w programie, wyjątek stanowią podpisy osób, które zmieniły nazwisko. Wzory oświadczeń o zmianie nazwiska Organizator będzie przesyłać mailem w formie załącznika PDF na wniosek Partnera

 

↑  Do góry