Lepsza bankowość za 0 zł
 

Żyjesz intensywnie. Rozwijasz się.
Realizujesz swoje pasje i marzenia.
mKonto Intensive to rachunek dla wszystkich
ceniących czas i wygodny dostęp do pieniędzy.

 •  

  0 zł za kartę debetową

 •  

  0 zł za 3 przelewy ekspresowe w miesiącu

 •  

  0 zł za wypłaty z bankomatów na całym świecie

 •  

  0 zł za wsparcie asystenta Concierge

 •  

  0 zł za priorytetową obsługę na mLinii

Promocja dla nowych klientów mBanku

Premia będzie wypłacana po 50 zł przez 6 miesięcy. Aby otrzymać premię wystarczy wykonać płatności kartą na kwotę

min. 3 000 zł w każdym kolejnym miesiącu.

 • oprocentowanie 2,7% w skali roku
 • przez pierwsze 4 miesiące
 • na nowe środki do 500 000 złotych

 
Dodatkowo do konta mamy jeszcze:
 

 • placówki w centrach handlowych otwarte do późna i w soboty

 

znajdź najbliższą placówkę

 • połącz się z mLinią w mniej niż minutę
 • płać wygodnie telefonem
 • tymczasowe blokowanie karty, kiedy potrzebujesz
 • w 24 godziny
 • bez opłat
 • zapraszaj znajomych do mBanku i odbierz do 200 zł za polecenie konta

Poznaj opłaty za mKonto Intensive
 

Aby nie płacić za prowadzenie mKonta Intensive wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:

 

1. zasilaj regularnie konto kwotą min. 7000 zł miesięcznie

lub

2. zgromadź łącznie minimum 100 000 zł aktywów

 

Jeśli nie spełnisz żadnego z tych warunków pobierzemy co miesiąc 49,50 zł.

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki naliczania opłat za konto oraz kartę debetową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart debetowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mBank.pl/oferta-indywidualna-intensive/konta/mkonto-intensive/

Bezpłatne są 3 przelewy ekspresowe w miesiącu. Czwarty i kolejne kosztują 5 zł.

 

Promocja „mKonto Intensive z premią” trwa od 17.10.2019 r. do 3.02.2020 r. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwana dalej Uczestnikiem Promocji, która spełnia łącznie następujące warunki: jest nowym Klientem Banku; w okresie trwania Promocji złoży wniosek o otwarcie Rachunku, Rachunku oszczędnościowego na Nowe środki oraz o Kartę; przystąpi do Promocji poprzez zaznaczenie na wniosku, oświadczenia o treści wskazanej w Regulaminie Promocji; zawrze umowę o prowadzenie indywidualnych bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową. Definicje nowego Klienta Banku oraz Nowych środków znajdują się w Regulaminie Promocji. Nagrodami w Promocji są:

1) promocyjne oprocentowanie na Rachunku oszczędnościowym na Nowe środki, i/lub

2) premia w wysokości maksymalnie do 300 zł za transakcje Kartą i/lub transakcje BLIK.

Promocyjne oprocentowanie nominalne w skali roku na Nowe środki wynosi 2,7% na środki do kwoty 500 000 złotych i będzie obowiązywać 4 miesiące od daty otwarcia Rachunku oszczędnościowego. Pozostałe środki oprocentowane są zgodnie z Tabelą zawartą w Regulaminie Promocji. Premię za transakcje, w wysokości 50 złotych, wypłacamy w postaci zwrotu na rachunek mKonto Intensive, jeżeli Uczestnik wykona w miesiącu kalendarzowym transakcje Kartą i/lub BLIKIEM na kwotę min. 3000 złotych. Pierwszą Premię za transakcje naliczymy po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego, licząc od tego, w którym Uczestnik Promocji przystąpił do Promocji. Uczestnik Promocji może otrzymać Premię w ciągu 6 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych. Łączna wartość Premii za transakcje wynosi maksymalnie 300 złotych. Premię za transakcje Uczestnik Promocji otrzyma, jeśli łącznie spełni poniższe warunki:

a) dokona transakcji Kartą (w tym płatności telefonem) i/lub transakcji BLIKIEM w kwocie i terminie określonym powyżej,

b) ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonano (tzw. zwrot towaru).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania nagrody są opisane w Regulaminie Promocji „mKonto Intensive z premią”, znajdującym się na stronie www.mBank.pl/intensive

Reprezentatywny przykład dla kredytu hipotecznego udzielonego w ramach promocji „Jesień w Twoim M”, sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o  kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: wysokość raty 1835,22 zł; kwota kredytu (netto): 320 000 zł; okres kredytu w miesiącach: 320; rodzaj raty: stała; czy kredyt w ofercie promocyjnej: tak; marża: 1,9%; WIBOR 3M: 1,72%; oprocentowanie nominalne: 3,62%; typ nieruchomości: lokal mieszkalny, szacowana wartość nieruchomości: 400 000 zł; potrzebny czas do ustanowienia hipoteki: 6 miesięcy; odsetki od kredytu: 182 179,89 zł; podwyższenie oprocentowania do czasu wpisu hipoteki: o 1,5 p.p., prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu: 0%; stawka za ubezpieczenie na życie liczona za okres pierwszych 5 lat: 0,0450% od salda kredytu czyli kwota 8151,76 zł , opłata za ocenę nieruchomości: 400 zł. Stawka ubezpieczenia nieruchomości: wysokość składki za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wyliczana jest indywidualnie w momencie przystępowania do ubezpieczenia (przed uruchomieniem kredytu). Wysokość składki 5648,40 zł została policzona w celach poglądowych przy założeniu, że klient przystąpi do ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., które będzie obejmowało mieszkanie o wartości 400 000 tys. zł. Stawka ubezpieczenia jest stała w całym okresie kredytowania. Koszty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) (jednorazowo): 19 zł; całkowity koszt kredytu: 199 372,43 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 519 372,43 zł, RRSO: 4,18%, opłata za rachunek oszczędnościowo--rozliczeniowy mKonto Intensive dla segmentu Intensive: całkowity koszt kredytu zostanie powiększony o 2970 zł w przypadku braku spełnionego warunku zasilenia rachunku kwotą 7 tys. zł. Marża dla innych segmentów wskazana w regulaminie Promocji „Jesień w Twoim M”.

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otrzymasz kredyt w mBanku.
Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem hipotecznym lub pożyczką hipoteczną w mBanku S.A. znajdują się: w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., oraz w Regulaminie Promocji „Jesień w Twoim M” dostępnych na www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/wez-kredyt-hipoteczny/ oraz na www.mbank.pl/indywidualny/kredyty/kredyty-hipoteczne/pozyczka-hipoteczna/

Promocja kredytu hipotecznego (zwanego dalej Kredytem) lub pożyczki hipotecznej (zwanej dalej Pożyczką) w Banku „Jesień w Twoim M” obowiązuje od 26.09.2019r. do 31.10.2019 r. Do Promocji mogą przystąpić Klienci Banku z Segmentu Intensive oraz Active (definicje Klienta z Segmentu Intensive i Active są określone w Regulaminie Promocji) wnioskujący o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Kredytu w kwocie nie mniejszej niż 150 000 zł lub o zawarcie Umowy kredytowej w Banku dla Pożyczki w kwocie nie mniejszej niż 20 000 zł.
Do Promocji może przystąpić Klient, który w okresie trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki:
- złoży wniosek o Kredyt lub Pożyczkę i zawrze z Bankiem Umowę kredytową,
- podpisze w obecności przedstawiciela Banku oświadczenie o przystąpieniu do Promocji oraz otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu Promocji,
- spełni warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenie na Życie na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie i innych zdarzeń dla Klientów mBanku S.A ,
- podpisze wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia dotyczący wniosku o Kredyt lub Pożyczkę najpóźniej do uruchomienia Kredytu/Pożyczki.

W przypadku, gdy o Kredyt lub Pożyczkę ubiega się więcej niż jeden Klient, warunki uczestnictwa muszą zostać spełnione przez wszystkich Klientów wnioskujących o Kredyt/Pożyczkę.

W celu uzyskania Kredytu/Pożyczki na warunkach Promocji, należy spełnić łącznie następujące warunki:
- każdy Wnioskodawca zobowiązany jest:
a) zawrzeć Umowę kredytową
b) posiadać przez okres 5 lat od dnia uruchomienia na podstawie Umowy kredytowej Kredytu/Pożyczki status Ubezpieczonego w ramach Ubezpieczenia na Życie oferowanego przez Bank,
posiadać rachunek mKonto Intensive przez okres 5 lat od uruchomienia Kredytu, który będzie Rachunkiem spłaty rat Kredytu/Pożyczki w okresie obowiązywania Umowy kredytowej, jeśli korzysta z marży w Promocji dla Segmentu Intensive,
posiadać bezpłatny rachunek eKonto z taryfą standard, względnie inny rachunek bankowy w Banku, który będzie Rachunkiem spłaty rat Kredytu/Pożyczki w okresie obowiązywania Umowy kredytowej, jeśli korzysta z marży w Promocji dla Segmentu Active
- Kredytobiorca zobowiązany z tytułu Promocji zobowiązany jest przez okres 5 lat od uruchomienia Kredytu/Pożyczki dokonywać, w każdym miesiącu kalendarzowym, zasilenia Rachunku spłaty rat Kredytu/Pożyczki wymaganą kwotą zasilenia, określoną w Regulaminie Promocji.
Kredytobiorcy, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Promocji, mają prawo do skorzystania z promocyjnej stawki marży dla Kredytu/Pożyczki w złotych polskich, która zostanie wskazana w Formularzu informacyjnym. Wartości promocyjnych marż i prowizji za udzielenie Kredytu/Pożyczki są wskazane w Tabeli w Regulaminie Promocji.
Warunki cenowe wskazane w wydanym przez Bank Formularzu informacyjnym obowiązują przez 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia wydania przez Bank tego formularza.

 

Koszt kredytu: Reprezentatywny przykład sporządzony na podstawie art. 8 ustawy o kredycie konsumenckim dla karty kredytowej mBanku World Mastercard Intensive wydanej w ramach Promocji „Karta World Mastercard Intensive bez opłaty za wydanie”: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi 10,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 47 600,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 51 442,74 zł oprocentowanie nominalne zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu3 842,74 zł (w tym opłata za wydanie karty 0 zł, odsetki 3 842,74 zł), czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy. Kalkulacja na dzień 24.05.2019 r.

Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt. Promocja „Karta World Mastercard Intensive bez opłaty za wydanie” trwa od 25.06.2019 r. do 15.01.2020 r. Do Promocji może przystąpić osoba, która w okresie trwania Promocji złożyła wniosek o wydanie karty kredytowej mBanku World Mastercard Intensive, przystąpiła do Promocji poprzez zaznaczenie na wniosku wskazanego tam oświadczenia i zawarła z Bankiem Umowę o korzystanie z karty kredytowej World Mastercard Intensive. Uczestnikom Promocji, którzy spełnią wszystkie powyższe warunki Bank wyda Kartę bez opłaty za jej wydanie.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z kartą kredytową są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie kart kredytowych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Programu Priceless Specials , Regulaminie promocji „1600 punktów za pierwszą transakcję kartą World Mastercard Intensive oraz Regulaminie Promocji „Karta World Mastercard Intensive bez opłaty za wydanie” dostępnych na stronie www.mBank.pl/indywidualny/karty/karty-kredytowe/world-mastercad-intensive/

 

Program PolecamBank edycja 2/2019 trwa od 2.09.2019 r. do 1.03.2020 r.

Polega na przyznaniu Premii do 100 zł za polecenie rachunku osobistego eKonto lub 200 zł za polecenie rachunku osobistego mKonto (w ofercie standardowej lub w promocji) klientowi, który skończył 18 lat.

Warunkiem wypłaty Premii jest spełnienie następujących warunków:

- Zaloguj się do serwisu transakcyjnego, zarejestruj się w Programie PolecamBank, przystąp do edycji 2/2019 jako Uczestnik Programu i stwórz swój identyfikator poleceń.

- Zaproś Nowego Klienta do mBanku - wyślij do niego link, który zawiera Twój identyfikator poleceń.

- Aktywnie korzystaj z rachunku osobistego - zrób jedną z następujących operacji, w miesiącu poprzedzającym wypłatę Premii: Wyślij przelew ze swojego rachunku osobistego w mBanku na rachunek w innym banku. Odbierz przelew z innego banku na swój rachunek osobisty w mBanku. Zapłać kartą debetową lub kredytową (nie firmową). Wypłać gotówkę dowolną kartą (nie firmową).

- Nowy Klient, którego zaprosiłeś do Programu, we wniosku wpisze Twój identyfikator polecenia. Podpisze umowę o prowadzenie rachunku i zamówi kartę do rachunku. W okresie 60 dni od dnia jego otwarcia wykona 5 transakcji kartą debetową wydaną do rachunku płatności w placówkach handlowych lub usługowych (nie dotyczy wypłat z bankomatu) honorujących płatności kartą (dla rachunku wspólnego - każdy z posiadaczy musi wykonać 5 transakcji).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie oraz warunki otrzymania Premii opisaliśmy w Regulaminie Programu PolecamBank – edycja 2/2019, który zamieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/promocje/programy/polecambank.

Nową aplikację możesz pobrać jeśli Twoje urządzenie ma system operacyjny w wersji minimum Android 4.4 lub iOS 9.0 (lub nowsze).

 

Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek